Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградтурист"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кропивницький вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 98 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента: 23.05.2017 року.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення: Наглядова рада товариства.
Причини прийняття такого рiшення: оптимiзацiя витрат Товариства в зв’язку з неефективною роботою фiлiї, невиконанням плану доходiв, вiдсутнє завантаження сезонної бази, головний корпус знаходиться в орендi, дерев’янi гуцулки знаходяться на територiї Оникiївського лiсгоспу.
Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї, що була припинена: Фiлiя приватного акцiонерного товариства «Кiровоградтурист» оздоровчий комплекс «Лiсова пiсня» (мiсцезнаходження: 26244, Кiровоградська обл., Маловискiвський р-н, с. Оникiєве вул. Махинько, 32).
Функцiї, якi виконувала фiлiя: квалiфiковане медичне обслуговування, реабiлiтацiя та своєчасна клiнiчна дiагностика ускладнень захворювань, органiзацiя консультативної медичної допомоги. Для оптимiзацiї витрат Товариства фiлiю припинено шляхом приєднання до ПрАТ «Кiровоградтурист».