Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 24.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградтурист"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кропивницький вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 98 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 26.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 24.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 23.05.2017 2040 23.05.2017 - 30.06.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
23 травня 2017 року наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Кiровоградтурист» прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями, порядок та строк їх виплати (Постанова №42-3 вiд 23.05.2017 року). Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 20 квiтня 2017 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 30 сiчня 2017 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 2 040,00 грн. з розрахунку 3 грн. на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв – до 30.06.2017 року. Спосiб виплати дивiдендiв – безпосередньо акцiонерам на банкiвський рахунок вказаний в перелiку акцiонерiв або за його вiдсутностi вказаний акцiонером в адресованiй товариству заявi або через касу товариства за заявою акцiонера. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.