Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДТУРИСТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кiровоград вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 78 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2017 звільнено Ревiзор Кадук Зоя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Ревiзор Кадук Зоя Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 10.04.2014р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член наглядової ради Головенець Василь Сергiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Головенець Василь Сергiйович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 27.04.2016р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Ревiзор Кадук Зоя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Ревiзор Кадук Зоя Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: Голова Кiровоградської обласної органiзацiї професiйних спiлок працiвникiв культури. На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Секретар наглядової ради Сiкан Павло Степанович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Секретар наглядової ради Сiкан Павло Степанович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi члена наглядової ради перебував з 27.04.2016р., на посадi секретаря наглядової ради з 13.06.2016р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Член наглядової ради Токарчук Валентина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член наглядової ради Токарчук Валентина Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 27.04.2016р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi члена наглядової ради перебував з 27.04.2016р., на посадi Голови наглядової ради з 13.06.2016р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 звільнено Заступник Голови наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Заступник Голови наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi члена наглядової ради перебував з 27.04.2016р., на посадi Заступника Голови наглядової ради з 13.06.2016р. по 20.04.2017р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, розмiр пакета акцiй: 10858700 грн.; 99,9282%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голова правлiння ПрАТ «РIВНЕТУРИСТ», Голова правлiння ПрАТ «УКРПРОФТУР». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Сiкан Павло Степанович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Сiкан Павло Степанович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, розмiр пакета акцiй: 10858700 грн.; 99,9282%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: керiвник корпоративних прав та майна ФПУ департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ, керiвник управлiння економiки та корпоративних прав Департаменту корпоративних прав та майна ФПУ. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Найдюк Вадим Володимирович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, розмiр пакета акцiй: 10858700 грн.; 99,9282%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Заступник Голови Правлiння ПрАТ «ВОЛИНЬТУРИСТ»; Начальник вiддiлу з майнових питань ПрАТ «УКРПРОФТУР»; Заступник керiвника департаменту юридичного забезпечення та корпоративних прав ФПУ; Начальник вiддiлу майнових питань ПрАТ «УКРПРОФТУР»; Вiце-Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР». На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, розмiр пакета акцiй: 10858700 грн.; 99,9282%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний правовий iнспектор працi виконавчого апарату Федерацiї професiйних спiлок Кiровоградської областi; головний юрисконсульт, заступник Голови Кiровоградського обласного комiтету професiйної спiлки працiвникiв державних установ; Голова Федерацiї професiйних спiлок Кiровоградської областi. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
20.04.2017 обрано Член наглядової ради Калюжна Галина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член наглядової ради Калюжна Галина Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Член наглядової ради обраний як представник акцiонера Приватне акцiонерне товариство «УКРПРОФТУР» (код ЄДРПОУ 02605473, 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2, розмiр пакета акцiй: 10858700 грн.; 99,9282%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: Голова Кiровоградської обласної органiзацiї професiйної спiлки споживчої кооперацiї. На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.