Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДТУРИСТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кiровоград вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Голова наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 звільнено Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" 02605473
99.9282
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, звiльнено: Член наглядової ради Приватне акцiонерне товариство "Укрпрофтур" (код ЄДРПОУ 02605473, мiсцезнаходження: 02002, м.Київ, вул. Раїси Окiпної, 2), розмiр пакету акцiй: 1085870 шт.; 10858700 грн.; 99,9282% в особi представника. На посадi перебував з 10.04.2014р. по 27.04.2016р.
27.04.2016 обрано Член наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, обрано: Член наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голова Правлiння ПрАТ "Рiвнетурист", Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофтур". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2016 обрано Член наглядової ради Головенець Василь Сергiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, обрано: Член наглядової ради Головенець Василь Сергiйович (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник Голови Правлiння ПрАТ "Укрпрофтур". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2016 обрано Член наглядової ради Сiкан Павло Степанович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, обрано: Член наглядової ради Сiкан Павло Степанович (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: керiвник управлiння економiки та корпоративних прав Федерацiї професiйних спiлок України. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2016 обрано Член наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, обрано: Член наглядової ради Баланенко Максим Олексiйович (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний правовий iнспектор працi виконавчого апарату Федерацiї профспiлок Кiровоградської областi; головний юрисконсульт - заступник Голови Кiровоградського обласного комiтету професiйної спiлки працiвникiв державних установ, Голова Федерацiї профспiлок Кiровоградської областi. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2016 обрано Член наглядової ради Токарчук Валентина Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2016 року достроково переобрано наглядову раду у зв'язку iз змiнами в законодавствi, обрано: Член наглядової ради Токарчук Валентина Миколаївна (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голова Кiровоградської обласної органiзацiї професiйної спiлки працiвникiв лiсового господарства України. На посаду обраний термiном на 3 роки.Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2016 обрано Голова наглядової ради Стрiлець Сергiй Миколайович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення наглядової ради товариства вiд 27.04.2016 року головою наглядової ради обраний Стрiлець Сергiй Миколайович (посадова особа не надала iнформацiї щодо паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0шт.; 0грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: Голова Правлiння ПрАТ "Рiвнетурист", Голова Правлiння ПрАТ "Укрпрофтур". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.