Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 18.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДТУРИСТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кропивницький вул.Ушакова,1А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 18.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2019 припинено повноваження Виконуючий обов'язки голови правлiння Гуйван Олександр Iванович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-52-3 вiд 15.03.2019 року у зв’язку з обранням голови правлiння припинено повноваження: Виконуючий обов'язки голови правлiння Гуйван Олександр Iванович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 16.09.2015 р. по 15.03.2019 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
15.03.2019 набуто повноважень Голова правлiння Гуйван Олександр Iванович 0 0
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-52-3 вiд 15.03.2019 року у зв’язку з обранням голови правлiння набуто повноважень: Голова правлiння Гуйван Олександр Iванович (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: виконуючий обов'язки голови правлiння ПрАТ "Кiровоградтурист". На посаду обраний на строк 5 рокiв. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.