Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 15.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Кiровоградтурист"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кропивницький вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 15.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 93 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 15.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5
1 14.05.2018 2040 01.06.2017 - 30.06.2017 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
14 травня 2018 року наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Кiровоградтурист» прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за привiлейованими акцiями, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 17 квiтня 2018 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 02 сiчня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 2 040 грн. з розрахунку 3 грн. на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв – з 01.06.2018 до 30.06.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – перерахування коштiв на дiючi розрахунковi банкiвськi рахунки акцiонерiв. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.
2 14.05.2018 32500 01.06.2018 - 01.10.2018 безпосередньо акціонерам
Зміст інформації:
14 травня 2018 року наглядовою радою приватного акцiонерного товариства «Кiровоградтурист» прийнято рiшення про встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за простими акцiями, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами товариства рiшення про виплату дивiдендiв – 17 квiтня 2018 року. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв – 31 травня 2018 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв – 32 500 грн. з розрахунку 0,0299272 грн. на одну акцiю. Строк виплати дивiдендiв – з 01.06.2018 до 01.10.2018 року. Спосiб виплати дивiдендiв – перерахування коштiв на дiючi розрахунковi банкiвськi рахунки акцiонерiв. Порядок виплати дивiдендiв – виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм особам, що мають право на отримання дивiдендiв.