Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
В.о.Голови правлiння       Гуйван Олександр Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "КIРОВОГРАДТУРИСТ"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25001 м.Кропивницький вул.Ушакова,1А
4. Код за ЄДРПОУ 02593820
5. Міжміський код та телефон, факс 0522-24-18-03 24-18-03
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 54 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 20.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 02593820.smida.gov.ua в мережі Інтернет 16.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2018 звільнено Член правлiння Коробова Марина Олександрiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 вiд 15.03.2018 року у зв’язку з припиненням трудових вiдносин звiльнено: Член правлiння Коробова Марина Олександрiвна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 04.04.2017 р. по 15.03.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
15.03.2018 звільнено Член правлiння Джига Валентина Петрiвна
0.0092
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 вiд 15.03.2018 року у зв’язку з припиненням трудових вiдносин звiльнено: Член правлiння Джига Валентина Петрiвна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 100 грн.; 0,00092%. На посадi перебувала з 18.09.2014 р. по 15.03.2018 р. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
15.03.2018 обрано Член правлiння Алєксєєва Свiтлана Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 вiд 15.03.2018 року у зв’язку зi звiльненням членiв правлiння обрано: Член правлiння Алєксєєва Свiтлана Анатолiївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник головного бухгалтера ПрАТ «Кiровоградтурист». На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
15.03.2018 обрано Член правлiння Левченко Алла Олексiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно Постанови наглядової ради товариства №ПР-47-6 вiд 15.03.2018 року у зв’язку зi звiльненням членiв правлiння обрано: Член правлiння Левченко Алла Олексiївна (посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0 грн. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: юрисконсульт приватного нотарiуса Рижкової Т.В. На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.