Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 17.03.2010
Дата публікації 23.03.2010 11:30:09
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 05.02.2010 10.00 25001, м. Кiровоград, вул.Ушакова, 1-А, в примiщеннi готелю "Турист", 3-й поверх.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 8.30 по 9.30
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.02.2010
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання голови Загальних зборiв, секретаря та лiчильної комiсiї.
2. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi товариства,
його фiлiй за 2009 рiк, висновку Ревiзiйної комiсiї.
3. Про показники фiнансово-господарського плану ЗАТ "Кiровоградтурист" на
2010 рiк.
4. Про порядок розподiлу чистого прибутку ЗАТ "Кiровоградтурист" за
фiнансовими результатами 2009року, визначення строку, порядку виплати дивiдендiв
та покриття збиткiв.
5. Про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування ЗАТ
"Кiровоградтурист" у бездокументарну форму ( дематерiалiзацiю випуску ) та
затвердження Рiшення про дематерiалiзацiю.
6. Про припинення дiї договору на ведення реєстру № 130-Р-09/71 вiд
29.04.2009 року, укладеного з ТОВ "НР" АВЕРС" та визначення дати припинення.
7. Про визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про
дематерiалiзацiю.
8. Про внесення змiн до Статуту ЗАТ "Кiровоградтурист".
9. Про внесення змiн до складу осiб, що представляють iнтереси акцiонера у
Наглядовiй радi товариства.
10. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду товариства.
11. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю товариства.
12. Про внесення змiн до складу осiб, що представляють iнтереси акцiонера у
Ревiзiйнiй комiсiї товариства.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Ознайомитися з матерiалами загальних зборiв можна за мiсцем проведення зборiв: 25001, м.Кiровоград, вул. Ушакова, 1-1, в примiщенi готелю "Турист" , 3-й поверх.


6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------
: : Період :
: Найменування показників :---------------------:
: : звітний :попередній :
:----------------------------------------------------------------------:
:Всього активів : 11438: 11847:
:Основні засоби : 10607: 11023:
:Долгострокові фінансові інвестиції : : :
:Запаси : 252: 365:
:Сумарна дебіторська заборгованість : 222: 116:
:Грошові кошти та їх еквіваленти : 309: 281:
:Нерозподілений прибуток : 58: 402:
:Власний капітал : 237: 222:
:Статутний капітал : 10867: 10867:
:Довгострокові зобов'язання : : :
:Поточні зобов'язання : 202: 371:
:Чистий прибуток (збитки) : 44: 288:
:Середньорічна кількість акцій (шт.) : 1086650: 1086650:
:Кількість власних акцій викуплених протягом : : :
:періода (шт.) : : :
:загальна сума коштів, які витрачені на викуп : : :
:власних акцій протягом періоду : : :
:Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 92: 146:
------------------------------------------------------------------------

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 газета "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" від 17.03.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.03.2010
(дата)