Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.12.2018
Дата публікації 23.11.2018 10:42:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуйван Олександр Іванович - Виконуючий обов'язки Голови Правлiння. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «КІРОВОГРАДТУРИСТ», код код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів, що відбудуться 11 грудня 2018 року за адресою:
м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Початок зборів о 12 год. 00 хв.

Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

 1. Про   обрання   Голови   та   секретаря   позачергових   Загальних   зборів   ПрАТ

«КІРОВОГРАДТУРИСТ».

3.       Про       регламент       проведення       позачергових              Загальних       зборів               ПрАТ

«КІРОВОГРАДТУРИСТ».

 1. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2019 рік.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО

ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

 1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» у складі двох осіб, а саме:

- Голова комісії - заступник головного бухгалтера ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Лєбєдєва Клавдія Леонідівна

- член комісії: бухгалтер ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Черевашко Вікторія Анатоліївна.

Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 11 грудня 2018 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

 1. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів.

По питанню № 2.

Головою позачергових Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі Балас Н.М.

Секретарем позачергових Загальних зборів Товариства обрати  – Федерацію професійних спілок Кіровоградської області, в особі уповноваженого представника Баланенка М.О.

По питанню № 3.

 1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» з питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
 1. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
  • основна доповідь – до 15 хвилин;
  • співдоповідь – до 10 хвилин;
  • виступи в дебатах – до 3 хвилин;
 • відповіді на запитання – до 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

 1. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
 1. Переривання  процесу  голосування  забороняється.  Під  час  голосування  слово  нікому  не

надається.

 1. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.
 1. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

По питанню № 4.

 1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ “КІРОВОГРАДТУРИСТ” на 2019 рік: - обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві; - організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних

засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.).

 1. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ “КІРОВОГРАДТУРИСТ” на 2019 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи ) – 3 750  тис. грн.;

- фінансовий результат - 5  тис. грн.;

- чистий прибуток - 5 тис. грн.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, складається станом на 24 годину 05 грудня 2018 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 

Акціонер має право:

 

 1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
 1. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
 1. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
 1. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
 1. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 311 з 08.00 до 17.00, до дати проведення позачергових Загальних зборів, а в день проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є в.о. Голови Правління Гуйван Олександр Іванович. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 1 085 970 штук, кількість голосуючих акцій 1 085 870 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного – 02593820.smida.gov.uа.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 225 від 23.11.2018 р.

 

Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Наглядова рада ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Гуйван Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 23.11.2018
(дата)