Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2017
Дата публікації 13.03.2017 19:41:05
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуйван Олександр Іванович - Виконуючий обов'язки Голови Правлiння. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградтурист», код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів, що відбудуться 20 квітня 2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал. Реєстрація акціонерів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. Початок зборів о 12 год. 00 хв.

Проект порядку денного:

 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 2. Про порядок проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 3. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 4. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2016 рік.
 5. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за результатами 2016 року, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
 6. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2017 рік.
 7. Про звіт Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 8. Про звіт Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 9. Про звіт Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 12. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» та визначення розміру їх винагороди.
 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 15. Про затвердження цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» та визначення розміру їх винагороди.
 16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 17. Про внесення змін до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію та Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом на 13 квітня 2017 року. Акціонерам на реєстрацію для участі у Загальних зборах ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» при собі необхідно мати паспорт, а представникам акціонера - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 309, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Маленко Наталія Олександрівна, юрисконсульт ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», тел. (0522) 24-68-71. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://02593820.smida.gov.ua. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (тис. грн.):

Звітний період / попередній період: Усього активів: 26196 / 10073. Основні засоби: 25769 / 8893. Довгострокові фінансові інвестиції: - / 808. Запаси: 322 / 219. Сумарна дебіторська заборгованість: 80 / 120. Грошові кошти та їх еквіваленти: 9 /32. Нерозподілений прибуток: 7 / -4988. Власний капітал: 23422 / 5895. Статутний капітал: 10867 / 10867. Довгострокові зобов'язання: 0 / 0. Поточні зобов'язання: 2774 / 4178. Чистий прибуток (збиток): 7 / -51. Середньорічна кількість акцій (шт.): 1086650 / 1086650. Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.): 0 / 0. Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду: 0 / 0. Чисельність працівників на кінець періоду (осіб): 42 / 39.

Наглядова рада ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»

Повіомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №48 від 13.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Гуйван Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2017
(дата)