Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016
Дата публікації 25.03.2016 16:48:11
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуйван Олександр Іванович - Виконуючий обов'язки Голови Правлiння. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27.04.2016 12.00 м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 21.04.2016
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 
1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
2. Про порядок проведення рiчних загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
3. Про обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
4. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" за 2015 рiк.
5. Про порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" за результатами 2015 року, затвердження строку та порядку виплати дивiдендiв.
6. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi та показники фiнансового плану ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" на 2016 рiк.
7. Про звiт Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
8. Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
9. Про звiт Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
10. Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
11. Про обрання членiв Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
12. Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
13. Про внесення змiн до Положення про розпорядження майном ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
14. Про внесення змiн до Положення про оренду майна ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
15. Про зменшення статутного капiталу ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 309, в робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., до дати проведення рiчних Загальних зборiв, а в день проведення рiчних Загальних зборiв ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в мiсцi проведення Загальних зборiв до їх початку. Вiдповiдальним за ознайомлення акцiонерiв з документами є Маленко Наталiя Олександрiвна, юрисконсульт ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ", тел. (0522) 24-37-59.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: 
Всього активів 10073 10425
Основні засоби 8893 8890
Долгострокові фінансові інвестиції 808 808
Запаси 219 236
Сумарна дебіторська заборгованість 120 352
Грошові кошти та їх еквіваленти 32 138
Нерозподілений прибуток -4988 -4936
Власний капітал 5895 5947
Статутний капітал 10867 10867
Довгострокові зобов'язання --- --- 
Поточні зобов'язання 4178 4478
Чистий прибуток (збитки) -51 -353
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1086650 1086650
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- 
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- 
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 39 53
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 58 Вiдомостi НКЦПФР від 25.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки Голови Правлiння Гуйван Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)