Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 17.04.2015
Дата публікації 17.03.2015 10:01:09
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуйван Олександр Іванович - Голова правління. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 17.04.2015 11.00 м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00 по 10.45 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 10.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв ПрАТ "Кiровоградтурист". 2. Про порядок проведення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Кiровоградтурист". 3. Про обрання Голови та секретаря рiчних загальних зборiв ПрАТ "Кiровоградтурист". 4. Про затвердження рiчного звiту ПрАТ "Кiровоградтурист" за 2014 рiк. 5. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв ПрАТ "Кiровоградтурист" за фiнансовими результатами 2014 року, затвердження строку, порядку виплати дивiдендiв та покриття збиткiв. 6. Про звiт Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист". 7. Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Кiровоградтурист" 8. Про звiт Правлiння ПрАТ "Кiровоградтурист". 9. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi та показники фiнансового плану ПрАТ "Кiровоградтурист" на 2015 рiк. 10. Про реорганiзацiю ПрАТ "Кiровоградтурист". 11. Про зменшення статутного капiталу ПрАТ "Кiровоградтурист". 12.Про реалiзацiю майна ПрАТ "Кiровоградтурист". 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою: Україна, м. Кiровоград, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, в робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення рiчних Загальних зборiв, а в день проведення рiчних Загальних зборiв ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в мiсцi проведення Загальних зборiв до їх початку. Вiдповiдальним за ознайомлення акцiонерiв з документами є Терлецька Оксана Дмитрiвна, юрисконсульт ПрАТ "Кiровоградтурист", тел. (0522) 24-37-59. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 727 1040 Основні засоби 8890 8851 Долгострокові фінансові інвестиції 808 808 Запаси 236 181 Сумарна дебіторська заборгованість 352 810 Грошові кошти та їх еквіваленти 138 26 Нерозподілений прибуток -4936 -4167 Власний капітал 5947 6716 Статутний капітал 10867 10867 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 4478 3983 Чистий прибуток (збитки) -353 -1040 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1086650 1086650 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 53 47 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 48 Вiдомостi НКЦПФР від 12.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гуйван Олександр Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2015
(дата)