Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 20.03.2014 13:01:07
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Виконуючий обов'язки голови правління. Тел: 0522241803
E-mail* kdturist@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 10.04.2014 12.00 25001, м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1-А, конференц-зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 04.04.2014
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1.Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
2.Про порядок проведення рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
3. Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
4.Про розгляд та затвердження рiчного звiту ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" за 2013 рiк.
5.Про порядок розподiлу прибутку та збиткiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" за фiнансовими результатами 2013 року, затвердження строку, порядку виплати дивiдендiв та покриття збиткiв.
6.Про внесення змiн до Статуту ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
7.Про внесення змiн до Положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
8.Про звiт Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
9.Про звiт Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
10.Про звiт Правлiння ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
11.Про визначення основних напрямкiв дiяльностi та показники фiнансового плану ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" на 2014 рiк.
12.Про Положення про оренду нерухомого майна ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
13.Про Положення про розпорядження майном ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
14.Про припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
15.Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
16.Про затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" та обрання особи, яка уповноважується на їх пiдписання.
17.Про припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
18. Про обрання члена Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
19. Про затвердження цивiльно-правових договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" та обрання особи, яка уповноважується на їх пiдписання.
20.Про Положення про конкурс з реалiзацiї нерухомого майна ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
21. Про припинення дiяльностi фiлiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" оздоровчий комплекс "Лiсова пiсня".
22. Про створення дочiрнього пiдприємства "Оздоровчий комплекс "Лiсова пiсня" ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери можуть ознайомитися за адресою: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1-А, кiмната № 309, в робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 10 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв., до дати проведення рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ", а в день проведення рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" з вищенаведеними документами можна ознайомитися особисто в мiсцi проведення рiчних Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" до їх початку. Вiдповiдальним за ознайомлення акцiонерiв з документами для прийняття рiшень з питань порядку денного є член правлiння ПрАТ "КIРОВОРАДТУРИСТ" Мацола Свiтлана Михайлiвна. Телефон для довiдок (0522) 24-37-59.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період:
Всього активів 10699 10603
Основні засоби 8851 9789
Долгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 181 177
Сумарна дебіторська заборгованість 810 513
Грошові кошти та їх еквіваленти 26 92
Нерозподілений прибуток -4167 -3138
Власний капітал 6716 7745
Статутний капітал 10867 10867
Довгострокові зобов'язання --- ---
Поточні зобов'язання 3983 2858
Чистий прибуток (збитки) -1028 -1057
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1086650 1086650
Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- ---
Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 37 58
7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 44 Бюлетень Цiннi папери України від 07.03.2014
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконуючий обов'язки голови правління Давидюк Андрiй Сергiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 20.03.2014
(дата)