Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.07.2013
Дата публікації 01.08.2013 13:37:08
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Давидюк Андрiй Сергiйович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 29.08.2013 12.00 Україна, 25001, мiсто Кiровоград, вул. Ушакова, 1-А, кабiнет Голови Правлiння ПрАТ "КIРОВОРАДТУРИСТ"
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 11.00 по 11.45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 23.08.2013
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
3. Про обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
4. Про реалiзацiю нерухомого майна ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ".
5. Про припинення дiяльностi фiлiї ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" "Кiровоградське бюро подорожей та екскурсiй" шляхом лiквiдацiї.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
З документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 25001, мiсто Кiровоград, вул. Ушакова, 1-А, кабiнет 309 на 3-му поверсi готелю "Турист" в робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 10:00 по 16:00 год. до дати проведення позачергових Загальних зборiв, а в день проведення позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" з вищенаведеними документами можна ознайомитися особисто в мiсцi проведення позачергових Загальних зборiв до їх початку. Вiдповiдальним за ознайомлення акцiонерiв з документами для прийняття рiшень з питань порядку денного є юрисконсульт ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" Мацола Свiтлана Михайлiвна. Телефон для довiдок (0522) 36-63-76. Акцiонерам на реєстрацiю для участi у позачергових Загальних зборах ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" при собi необхiдно мати паспорт, а представникам акцiонера - паспорт та довiренiсть, оформлену вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. При цьому, акцiонери Товариства позбавленнi права вносити пропозицiї до порядку денного позачергових Загальних зборiв ПрАТ "КIРОВОГРАДТУРИСТ" (вiдповiдно до пункту 5 статтi 47 Закону України "Про акцiонерi товариства").
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 138 Бюлетень Цiннi папери України від 29.07.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Давидюк Андрiй Сергiйович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.08.2013
(дата)