Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.07.2012
Дата публікації 09.07.2012 12:10:59
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Малогон Іван Iванович - Голова правління. Тел: (0522) 24-18-03, (0522) 36-63-48
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення позачергових загальних зборів: 06.08.2012 11,00 м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1а, в примiщеннiв готелю "Турист", 3-й поверх, конференц-зал
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10,00 по 10,45
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06.08.2012
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кiровоградтурист".
2. Про обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кiровоградтурист".
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Кiровоградтурист".
4. Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ "Кiровоградтурист".
5. Про розгляд та затвердження бiзнес-плану ПрАТ "Кiровоградтурист".
6. Про аналiз фiнансово-господарського стану фiлiї ПрАТ "Кiровоградтурист" пансiонату "Славутич" та доцiльнiсть подальшого здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi останньої.
7. Про затвердження Положення про оренду майна ПрАТ "Кiровоградтурист".
8. Про впровадження централiзованої системи банкiвського обслуговування ПрАТ "Кiровоградтурист".
9. Про змiну юридичної адреси ПрАТ "Кiровоградтурист".

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 31 липня 2012 року, за три робочi днi до дня проведення зборiв. Порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами, з якими вони можуть ознайомитися пiд час пiдготовки до загальних зборiв: акцiонери можуть звертатися за адресою: м. Кiровоград, вул. Ушакова, 1а, кiмната № 310. приймальня з понедiлка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами Ткаченко С.В.
Для реєстрацiї учасникам зборiв необхiдно мати документ, що посвiдчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акцiонерiв - довiренiсть, оформлену згiдно дiючому законодавству та документ, що посвiдчує особу.
Тел. для довiдок: (0522) 36-63-42.

6. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в 122 газета "Бюлетень Цiннi папери України" від 05.07.2012
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Малогон Іван Iванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.07.2012
(дата)