Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.03.2012
Дата публікації 27.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“,
(код за ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: 25001, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться
20 квітня 2012 року о 11:00 год за адресою:
м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1а, в приміщенні
готелю «Турист», 3-й поверх, конференц-зал
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем
проведення зборів з 10:00 до 10:45 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кіровоградтурист».
4. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кіровоградтурист», включаючи філії, за 2011 рік, звіту і висновку Ревізійної комісії.
5. Про показники фінансово-господарського плану ПрАТ «Кіровоградтурист» на 2012 рік.
6. Про порядок розподілу чистого прибутку ПрАТ «Кіровоградтурист» за фінансовими результатами 2011 року, визначення строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
7. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «Кіровоградтурист».
8. Про внесення змін до Положення про Правління товариства.
9. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду товариства.
10. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ “Кіровоградтурист“ (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 10675 11426
Основні засоби 10122 10745
Довгострокові фінансові інвестиції ---- ----
Запаси 137 204
Сумарна дебіторська заборгованість 179 261
Грошові кошти та їх еквіваленти 209 195
Нерозподілений прибуток (681) 107
Власний капітал 16 239
Статутний капітал 10867 10867
Довгострокові зобов'язання ---- ----
Поточні зобов'язання 473 213
Чистий прибуток (збиток) -684 46
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1086650 1086650
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ---- ----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду ---- ----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 88
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 13 квітня 2012 року, за три робочі дні до дня проведення зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть звертатися за адресою: м. Кіровоград, вул. Ушакова, 1а, кімната № 310. приймальня з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ткаченко С.В. Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.
Дане повідомлення було опубліковано у щоденному офіційному друкованому виданні: Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 54(1307).

Тел. для довідок: (0522) 36-63-42.
Правління ПрАТ «Кіровоградтурист»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2012
(дата)