Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.02.2011
Дата публікації 02.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Кіровоградське обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Кіровоградтурист"
Юридична адреса* 25001, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Ушакова,1а
Керівник* Гуляєва Галина Миколаївна - Голова правління. Тел: 0522366341
E-mail* kdturist@romb.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Закрите акціонерне товариство «Кіровоградтурист», код ЄДРПОУ
02593820, індекс 25001, м. Кіровоград, вулиця Ушакова, 1-А, повідомляє про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ЗАТ «Кіровоградтурист», що відбудуться:
05 квітня 2011 року за адресою: м.Кіровоград, вул.Ушакова, 1-А, в приміщенні
готелю «Турист», 3-й поверх, конференц-зала.

Реєстрація акціонерів з 10 год. до 10 год. 45 хв.
Початок зборів об 11 годині.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про затвердження звіту про результати фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Кіровоградтурист», включаючи філії, за 2010 рік, звіту і висновку Ревізійної комісії.
3. Про показники фінансово-господарського плану ЗАТ «Кіровоградтурист» на 2011 рік.
4. Про порядок розподілу чистого прибутку ЗАТ «Кіровоградтурист» за фінансовими результатами 2010 року, визначення строку, порядку виплати дивідендів та покриття збитків.
5. Про відкликання членів Наглядової ради товариства.
6. Про відкликання членів Ревізійної комісії товариства.
7. Про відкликання членів правління товариства.
8. Про зміну найменування ЗАТ «Кіровоградтурист» в зв’язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
9. Про внесення змін до Статуту ЗАТ «Кіровоградтурист» в зв’язку із приведенням у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції.
10. Про внесення змін до положення про філію закритого акціонерного товариства «Кіровоградтурист» оздоровчий комплекс «Лісова пісня» шляхом викладення положення в новій редакції.
11. Про внесення змін до положення про філію закритого акціонерного товариства «Кіровоградтурист» пансіонат «Славутич» шляхом викладення положення в новій редакції.
12. Про внесення змін до положення про філію Кіровоградське бюро подорожей та екскурсій закритого акціонерного товариства «Кіровоградтурист» шляхом викладення положення в новій редакції.
13. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів товариства в новій редакції.
14. Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.
15. Про затвердження Положення про Правління в новій редакції.
16. Про затвердження Положення про Ревізійну комісію в новій редакції.
17. Про затвердження Положення про доступ до інформації про товариство.
18. Про обрання членів та голови Наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат на винагороду членам Наглядової ради товариства.
19. Про обрання членів та голови Ревізійної комісії товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, затвердження кошторису витрат на винагороду членам Ревізійної комісії.
20. Про обрання членів правління товариства.
21.Затвердження принципів (кодексу корпоративного) управління
товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 11426 11438
Основні засоби 10745 11607
Довгострокові фінансові інвестиції - -
З а п а с и 204 252
Сумарна дебіторська заборгованість 261 222
Грошові кошти та їх еквіваленти 195 309
Нерозподілений прибуток 107 132
Власний капітал 239 237
Статутний капітал 10867 10867
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 213 202
Чистий прибуток (збиток) 46 44
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1086650 1086650
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..) - -
Загальна сума коштів, витрачених за викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 88 92


Не пізніше, як за три дні до проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з проектами документів порядку денного Загальних зборів, що пропонуються для розгляду у каб. №307 (тел. 36-63-42).
Не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають право вносити пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів шляхом направлення рекомендованого листа на адресу: ЗАТ «Кіровоградтурист», 25001 вул. Ушакова, 1-А, або здачі особисто в приймальню товариства (каб.306).
При собі необхідно мати паспорт, а представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.
Телефон для довідок: (0522) 36-63-42
ЗАТ «Кіровоградтурист»
________________________________
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Бюлетені «Відомості ДКЦПФР» №30 (1035) від 15.02.2011 р. та в місцевій газеті «Кіровоградська правда» № 12 (21720) від 15.02.2011 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Гуляєва Галина Миколаївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 02.03.2011
(дата)