Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  13.03.2020 14:55:01
Дата здійснення дії: 14.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Код за ЄДРПОУ:  02593820
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «КІРОВОГРАДТУРИСТ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – збори), що відбудуться 14 квітня 2020 року о
12 год. 00 хв. за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів: 11год.00 хв.– 11 год.45 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 1.  Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік.
 5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік.
 6. Про затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік.
 7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік.
 8. Про порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за фінансовими результатами 2019 року, затвердження розміру виплати річних дивідендів.
 9. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2020 рік.
 10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 11. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», визначення розміру їх винагороди.
 13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 14. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», визначення розміру їх винагороди.
 16. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 17. Про внесення змін до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ». 

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» у складі:

- Голова комісії - юрист ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Булава Дарина Володимирівна;

- член комісії: головний економіст ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Алєксєєва Світлана Анатоліївна.   

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 14.04.2020р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

 

По питанню № 2.

 1. Головою  річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі уповноваженого представника Балас Наталії Миколаївни.
 2. Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера –  Федерацію професійних спілок Кіровоградської області, в особі Баланенка Максима Олександровича.

 

По питанню № 3.

 1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» з питань порядку денного про обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для кумулятивного голосування, а з інших питань порядку денного - шляхом використання бюлетенів для голосування.
 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

  • основна доповідь – до 15 хвилин;

  • співдоповідь – до 10 хвилин;

  • виступи в дебатах – до 3  хвилин;

  • відповіді на запитання – до хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів  не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

 1. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
 2. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
 3. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії  і оголошуються відразу після їх підбиття.
 4. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

По питанню № 4.

 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» в 2019 році визнати такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

По питанню № 5.

Затвердити звіт Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

 

По питанню № 6.

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2019 року.

 

По питанню № 7.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2019 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

 

По питанню № 8.

 1. Затвердити розмір дивідендів на привілейовані акції ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства 2019 року у розмірі 30 відсотків від номінальної вартості цих акцій, загальною сумою 2 040 (дві тисячі сорок) гривень 00 копійок.
 2. Наглядовій раді ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

По питанню № 9.

1. Визнати основними напрямками діяльності ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2020 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власному готельному господарстві;

- організація транспортних туристичних подорожей та екскурсій;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних засобів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація основних засобів, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.).

2. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2020 рік, у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи ) – 4 400 тис. грн.;

- фінансовий результат - 30 тис. грн.;

- чистий прибуток - 10 тис. грн.

3. Передбачити в фінансовому плані ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» на 2020 рік відрахування на ПрАТ  «УКРПРОФТУР», (статутна діяльність, інформаційні та консультаційні послуги або роялті), на загальну суму - 20 тис. грн., без ПДВ.

 

 

По питанню № 10.

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», що були обрані відповідно до Рішення річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» від 20.04.2017 року
№ Р-26-11 «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

2.  Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Гуйвана О.І. вчинити необхідні дії, пов’язані з виконанням даного Рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

По питанню № 11.

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

 

По питанню № 12.

 1. Затвердити текст цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраними членами Наглядової ради згідно з Додатком  до даного Рішення.
 2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Гуйвана О.І. підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» .
 3. Членам Наглядової ради, здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договорів з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» .
 4. Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»  Гуйвана О.І. вчинити всі інші дії пов’язані з виконанням даного рішення.

 

По питанню № 13.

1. Припинити повноваження Ревізора ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», що був обраний відповідно до Рішення річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» від 20.04.2017 року № Р-26-14 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

2.  Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Гуйвана О.І. вчинити необхідні дії, пов’язані з виконанням даного Рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

По питанню № 14.

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

 

По питанню № 15.

 1. Затвердити текст цивільно-правового договору, що укладатиметься між Товариством та обраним  Ревізором згідно з Додатком  до даного Рішення.
 2. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Гуйвана О.І. підписати від імені Товариства цивільно-правові договір з Ревізором ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 3. Ревізору здійснювати свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правових договору з Товариством та відповідно до Статуту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» .
 4. Зобов’язати Голову Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»  Гуйвана О.І. вчинити всі інші дії пов’язані з виконанням даного рішення.

 

По питанню № 16.

 1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «КІРОВОГРАДТУРИСТ», а саме:

1.1. Привести Статут Приватного акціонерного товариства «КІРОВОГРАДТУРИСТ» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

 1. Затвердити зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «КІРОВОГРАДТУРИСТ», внесені п.1.даного Рішення, шляхом викладення його в новій редакції, що оформлений окремим додатком до цього Рішення, який є його невід’ємною частиною.
 2. Від імені акціонерів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»:

3.1.           Доручити Голові річних Загальних зборів Товариства підписати Статут в новій редакції, що затверджений пунктом 2 даного Рішення.

3.2.           Уповноважити Голову річних Загальних зборів Товариства посвідчити нотаріально підпис на Статуті ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

4.  Доручити Голові Правління  ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»:

4.1.           Зареєструвати Статут ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», що викладений в новій редакції та оформлений окремим додатком до даного Рішення, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» для вчинення дій щодо реєстрації зазначених змін до Статуту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ». 

4.2.           Вчинити інші дії, пов’язані із виконанням даного Рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства.

 

По питанню № 17.

1. Внести та затвердити зміни до Примірного договору оренди будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), що є додатком № 1 до Положення про оренду майна ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», яке затверджене рішенням річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» від 27 квітня 2016 року № Р-25-14, шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

2. Правлінню ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» вчинити дії, пов’язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»  за 2019 рік (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

26042

25924

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25868

25765

Запаси

106

89

Сумарна дебіторська заборгованість

48

65

Грошові кошти та їх еквіваленти

18

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-255

9

Власний капітал

23164

23427

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10867

10867

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

2878

2497

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-255

9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1086650

1086650

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,23467

0,008

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом
 на 24 годину  08 квітня  2020 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 309 з 09.00 до 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Гуйван Олександр Іванович. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

    Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

    Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 1 085 970 штук, кількість голосуючих акцій 1 085 870 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - 02593820.smida.gov.uа.

Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Наглядова рада ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».