Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  19.03.2019 12:42:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство “КІРОВОГРАДТУРИСТ“
Код за ЄДРПОУ:  02593820
Текст повідомлення: 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «КІРОВОГРАДТУРИСТ» (надалі – Товариство), код ЄДРПОУ 02593820, місцезнаходження: Україна, 25001, м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі – збори), що відбудуться 22 квітня 2019 року о 12.00 год. за адресою: м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів: 11.00 – 11.45 за місцем проведення Загальних зборів.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ  ДЕННОГО:

 1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 3. Про регламент проведення річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».
 4. Про затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік.
 5. Про затвердження звіту Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік.
 6. Про затвердження звіту Ревізора ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік.
 7. Про затвердження річного звіту ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік.
 8. Про  порядок розподілу чистого прибутку (покриття збитків) ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за фінансовими результатами 2018 року, затвердження розміру виплати річних дивідендів.
 9. Про внесення змін до Положення про розпорядження майном ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню №1.

1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» у складі:

- Голова комісії - заступник головного бухгалтера ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Лєбєдєва Клавдія Леонідівна

- член комісії: бухгалтер ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» Черевашко Вікторія Анатоліївна.    

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 22.04.2019 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

3. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного річних Загальних зборів.

 

По питанню № 2.

Головою  річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера – ПрАТ «УКРПРОФТУР», в особі  Балас Наталії Миколаївни.

Секретарем річних Загальних зборів Товариства обрати акціонера –  Федерацію професійних спілок Кіровоградської області, в особі Баланенка Максима Олександровича.

 

По питанню № 3.

 1. Голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» з питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
 2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

     • основна доповідь – до 15 хвилин;

     • співдоповідь – до 10 хвилин;

     • виступи в дебатах – до 3 хвилин;

     • відповіді на запитання – до 5  хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів  не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

 1. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
 2. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
 3. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються по першому питанню членами реєстраційної комісії, а з інших питань членами лічильної комісії  і оголошуються відразу після їх підбиття.
 4. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

По питанню № 4.

 1. Затвердити звіт про роботу Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
 2. Роботу Наглядової ради ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» в 2018 році визнати такою, що відповідає  меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

 

По питанню № 5.

Затвердити звіт Правління ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік згідно з Додатком до даного Рішення.

 

По питанню № 6.

Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2018 року.

 

По питанню № 7.

Затвердити звіт про результати фінансово-господарської  діяльності ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за 2018 рік, згідно з додатком до даного Рішення.

 

По питанню № 8.

 1. Затвердити  порядок розподілу прибутку ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» за фінансовими результатами 2018 року в сумі  9 000 (дев’ять тисяч) гривень 00 копійок, наступним чином:
 • 5% в сумі  450 ( чотириста п’ятдесят) гривень 00 копійок - на поповнення резервного капіталу Товариства;
 • 60 % в сумі  5 400 (п’ять тисяч чотириста) гривень 00 копійок - на виплату дивідендів акціонерам власникам простих іменних акцій Товариства.
 •  22,67 %  в сумі  2 040 (дві тисячі сорок) гривень 00 копійок -  на виплату  дивідендів акціонерам, власникам привілейованих іменних акцій;
 • 12,33% в сумі  1 110 ( одна тисяча сто десять) гривень 00 копійок залишити у розпорядженні Товариства.
 1. Затвердити суму дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства  у розмірі 0,0049725 гривень.
 2. Затвердити суму дивідендів на одну привілейовану акцію  в розмірі 30 відсотків від номінальної вартості акції.
 3. Наглядовій раді ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»  встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок, строк їх виплати та прийняття рішення про спосіб їх повідомлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

По питанню № 9.

1. Внести та затвердити зміни до Положення про розпорядження майном ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ», шляхом викладення його в новій редакції, що оформлена окремим додатком до цього Рішення, який є його невід’ємною частиною.

2. Правлінню ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» вчинити дії, пов’язані із виконанням даного Рішення, в установленому порядку.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ»  за 2018 рік (тис. грн.):

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

25924

25949

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25765

25850

Запаси

89

59

Сумарна дебіторська заборгованість

65

34

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

9

65

Власний капітал

23427

23480

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

10867

10867

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов'язання і забезпечення

2497

2469

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

9

65

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1086650

1086650

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,00828

0,05982

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, складається станом
  на 24 годину 16 квітня  2019 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

Для представника акціонера (юридичної особи) – документ, що свідчить про повноваження особи брати участь у зборах (оригінал або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України;

Для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта – довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, оформлене у порядку, передбаченому законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Ушакова, буд. 1-А, 3-й поверх, каб. № 311 з 09.00 до 16.00, до дати проведення річних Загальних зборів, а в день проведення річних Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення річних Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Гуйван Олександр Іванович. Телефон для довідок: (0522) 24-68-71. (відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість простих акцій 1 085 970 штук, кількість голосуючих акцій 1 085 870 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - 02593820.smida.gov.uа.

Телефон для довідок: (0522) 24-68-71.

Наглядова рада ПрАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ».